Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.sortado.pl i aplikacji mobilnej (zwanych w dalszej treści „Usługami”) jesteśmy my, spółka Skrz.cz, s.r.o., nr identyfikacyjny: 247 88 015, z siedzibą w Pradze, przy ul. Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, Republika Czeska (zwana w dalszej treści „Sortado”). Administrator danych osobowych to podmiot, który podejmuje decyzje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Sortado to strona internetowa umożliwiająca wyszukiwanie usług i towarów, ciekawych zarówno pod względem ceny, jak i innych aspektów, które oferowane są w Internecie lub sklepach stacjonarnych. Codziennie sprawdzamy miliony pozycji oferowanych przez różne podmioty i wybieramy te, które zasługują na Państwa uwagę. Informacje o ciekawych ofertach ofert będziemy Państwu przekazywać szczególnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji mobilnej, w dalszej kolejności w serwisie internetowym www.sortado.pl.

Jeśli w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych nie znajdziecie Państwo odpowiedzi na swoje pytania lub nie zrozumiecie niektórych z nich, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@sorta.do, telefonu +48 22 699 92 92, w dniach od poniedziałku do piątku, od godz. 08:00 do godz. 17:00 albo na adresie do korespondencji: Skrz.cz s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, Republika Czeska.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je pozyskujemy?

Dane osobowe pozyskujemy od Państwa w przede wszystkim:

 • Podczas rejestracji w ramach naszych Usług i założenia konta użytkownika w naszym serwisie

Do zarejestrowania konta użytkownika w naszym serwisie wymagany jest adres poczty elektronicznej i hasło.

 • Podczas korzystania z naszych Usług

Określone informacje mogą być pozyskiwane w sposób pasywny podczas korzystania z naszych usług. Chodzi przede wszystkim o adres IP, typ przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Korzystamy również z plików cookie i danych nawigacyjnych, za pomocą których pozyskujemy informacje o dniu i godzinie odwiedzenia strony oraz informacje o zakresie wyszukiwanych i wyświetlanych danych. Podczas używania aplikacji mobilnej możemy zbierać informacje o sposobie korzystania z naszych usług na urządzeniu użytkownika, w tym informacje o lokalizacji użytkownika, jeśli na jego urządzeniu mobilnym włączona jest taka funkcja. Zapisujemy również historię Państwa zakupów u naszych partnerów, którzy oferują swoje towary on-line w Internecie.

 • W trakcie komunikacji z Państwem lub w przypadku Państwa udziału w organizowanych przez nas promocjach i konkursach

Państwa dane osobowe pozyskujemy również w trakcie komunikacji z Państwem prowadzonej zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu na naszej stronie internetowej, jak i za pośrednictwem poczty klasycznej lub komunikacji za pośrednictwem portali społecznościowych (chodzi przede wszystkim o imię, nazwisko i nazwę użytkownika oraz dane kontaktowe użytkownika). W razie uczestniczenia w konkursach lub innych imprezach, które organizujemy, będziemy pozyskiwać dane, które są potrzebne do realizacji konkursu lub danej imprezy, jak również do przekazania nagród w konkursie.

W określonych przypadkach pozyskujemy Państwa dane osobowe od podmiotów trzecich:

W przypadku logowania się do naszych Usług za pośrednictwem portali społecznościowych, jakim jest np. Facebook, otrzymamy dane w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, daty urodzenia oraz pozostałych informacji, które dostępne są w Państwa profilu (i w stosunku do których Państwo zadecydowali, że mogą nam zostać udostępnione).

Dane osobowe pozyskujemy również z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z portali społecznościowych i z Internetu, oraz na podstawie naszych własnych czynności, przede wszystkim za pomocą oceny i analizy Państwa danych osobowych pozyskanych z innych, wyżej wymienionych źródeł.

Jakie są cele przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach.

 • W celu przekazywania za pośrednictwem na szych usług Państwu ofert, o których nam Państwo powiedzieli lub o których uważamy, że mogłyby Państwa zainteresować, ewentualnie w celu sprawdzenia dostępności usługi lub produktu, którym Państwo jesteście zainteresowani

Państwa dane osobowe przetwarzamy w przede wszystkim w celu udostępnienia Państwu ofert towarów lub usług naszych partnerów, w stosunku do których wyrazili Państwo za pośrednictwem naszej strony swe internetowej lub o których uważamy, że mogłyby być dla Państwa ciekawe.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku wykonanie umowy.

 • Realizacja i ulepszanie naszych Usług, monitorowanie trendów i zapobieganie oszustwom

Państwa dane osobowe wykorzystujemy również do ulepszania i rozwijania naszych Usług za pomocą np. ich analizowania. Zgromadzone dane dotyczące zachowania kupujących zbieramy i porównujemy z długookresowego punktu widzenia, śledzimy także trend zainteresowania konkretnymi usługami lub towarami. Zebrane dane używamy także do wykrywania fikcyjnych zamówień.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w opisanym celu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 • W celu przekazywania Państwu informacji o ofertach, w stosunku do których uważamy, że zaciekawią Państwa (marketing bezpośredni)

Państwa dane kontaktowe używane są także do przekazywania Państwu informacji o ofertach, które mogłyby zainteresować Państwa. Informacje będziemy w tym celu przekazywać przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej i naszej aplikacji mobilnej.

Ustawienia dotyczące wiadomości marketingowych mogą zostać w każdej chwili zmienione, przede wszystkim za pośrednictwem konta użytkownika i linku „rezygnacja z newslettera“, który podawany jest na końcu naszych wiadomości elektronicznych, lub wysyłając do nas prostą wiadomość na wyżej podany adres poczty elektronicznej (w przypadku urządzenia mobilnego za pomocą odpowiedniej zmiany ustawień).

Dane osobowe przetwarzamy w opisanym celu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 • Przetwarzanie na podstawie zgody

W określonych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody – cel i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania podawane są zawsze w chwili zwrócenia się do Państwa o udzielenie odpowiedniej zgody.

Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać i przechowywać tak długo, jak jest to niezbędne w wyżej opisanych celach, oraz tak długo, jak jest to niezbędne w celu wywiązania się z odpowiednich obowiązków określonych w przepisach prawach. Po upływie tego okresu dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji. Dane osobowe dotyczące konta użytkownika będziemy przetwarzać przez okres, w jakim będziecie Państwo posiadać u nas konto użytkownika.

Państwa dane osobowe, które przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, będą przetwarzane przez okres występowania określonego prawnie uzasadnionego interesu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy naszym dostawcom, przede wszystkim podmiotom realizującym dostawy Państwa zamówień, dalej również dostawcom usług IT, hostingu i marketingowych, dostawcom narzędzi statystycznych, baz danych i innych programów, ewentualnie także innym naszym usługodawcom.

Obowiązek udostępnienia Państwa danych osobowych określonym podmiotom trzecim (na przykład organom postępowania karnego itp.) bez Państwa zgody może wynikać z przepisów prawa. W takim razie jest to nasz obowiązek ustawowy.

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa tzw. plików cookies, czyli krótkich plików tekstowych, które zapisywane są w Państwa komputerze w przypadku wczytania naszej strony internetowej. Pliki cookies umożliwiają nam ustalić sposób używania naszego serwisu przez użytkowników i spersonalizować naszą komunikację z użytkownikami.

Zgoda na zapisywaniem plików cookies jest dobrowolna. Zgoda ta wyraża się za pomocą ustawień używanej przeglądarki. Niektóre lub wszystkie pliki cookies można zablokować, można również usunąć pliki, które zostały zapisane wcześniej. Szczegółowe informacje o plikach cookies i możliwości ich blokowania w różnych typach przeglądarek internetowych podane są na stronie www.aboutcookies.org lub na stronach internetowych poszczególnych przeglądarek. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies na naszej stronie może uniemożliwić korzystanie z serwisu.

W jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane manualnie oraz automatycznie za pomocą elektronicznych systemów informatycznych, w formie elektronicznej lub pisemnej. Państwa dane osobowe przetwarzają przede wszystkim nasi pracownicy i podmioty przetwarzające. Podjęliśmy stosowne środki bezpieczeństwa (w szczególności techniczne i organizacyjne) w celu ochrony Państwa danych osobowych przed ich jakąkolwiek przypadkową utratą, zniszczeniem, wykorzystaniem, uszkodzeniem, nieuzasadnionym lub nielegalnym udostępnieniem. Z podmiotami przetwarzającymi, które przetwarzają dla nas jako administratora Państwa dane osobowe, zawarliśmy odpowiednie umowy, które zapewniają ich odpowiednią ochronę. Pracownicy i podmioty przetwarzające, które uczestniczą w przetwarzaniu Państwa danych osobowych, są zobowiązani do zachowania tajemnicy. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na terytorium Republiki Czeskiej, ewentualnie także w innych państwach Unii Europejskiej. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do innych krajów.

Jakie prawa w zakresie ochrony danych osobowych Państwu przysługują?

W dowolnej chwili przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skorzystać z następujących praw:

 1. Prawo dostępu do danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie dane są przetwarzane, w tym prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Prosimy o wzięcie pod uwagę, że nie możemy udostępnić Państwu informacji, które stanowiłyby zagrożenie dla naszej tajemnicy przedsiębiorstwa lub praw podmiotów osób.
 1. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprecyzyjne lub niekompletne, mogą Państwo skorzystać z prawa żądania ich sprostowania i aktualizacji
 1. Prawo do usunięcia danych. W określonych przypadkach przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych. Prosimy o uwzględnienie faktu, że usunięcie danych osobowych nie jest możliwe zawsze, w szczególności nie jest to możliwe w przypadku, kiedy dane osobowe przetwarzane są w celu zgodnym z prawem i w sposób zgodny z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W niektórych przypadkach, np. w razie wątpliwości w stosunku do rzetelności, legalności i konieczności przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli Państwa wniosek zostanie przez nas zaakceptowany, w takim razie ograniczymy przetwarzanie danych osobowych do ścisłego minimum.
 1. Prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Państwu prawo do przeniesienia udostępnionych i przetwarzanych danych (w zwykle stosowanym i maszynowo czytelnym formacie) podmiotowi trzeciemu (innemu administratorowi danych), który zostanie określony w Państwa wniosku. Należy wziąć pod uwagę, że powyższe prawo może zostać zrealizowane tylko w przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, jednocześnie musi chodzić o przetwarzanie zautomatyzowane.
 1. Prawo wniesienia skargi do urzędu nadzoru. Jeśli uważają Państwo, że miało miejsce naruszenie obowiązków określonych w przepisach prawa w zakresie danych osobowych, wtedy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego urzędu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który nadzoruje wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. Bardzo nam na Państwu zależy, będzie nam więc miło, jeżeli przed ewentualnym wniesieniem skargi zwrócą się Państwo bezpośrednio do nas i dają nam w ten sposób szansę do bezpośredniego rozwiązania wszystkich spraw.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Oprócz wyżej wymienionych praw przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Sprzeciw może być wniesiony w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego (ewentualnie gdy podstawą prawną przetwarzania jest realizacja zadania wykonywanego w interesie publicznym lub realizacja mocy publicznej).

Sprzeciw może zostać wniesiony również w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego (na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu), w tym profilowania w celu znalezienia najodpowiedniejszych i najciekawszych ofert dla Państwa.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, nie będziemy kontynuowali przetwarzania Państwa danych osobowych do chwili wykazania istotnych, że powody przetwarzania przewyższają Państwa interesy, prawa i swobody. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), zakończymy przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu bezwarunkowo.

W jaki sposób mogą Państwo zrealizować swoje prawa?

W razie skorzystania z któregokolwiek z wyżej opisanych, przysługujących Państwu praw, należy wysłać do nas wiadomość na adres poczty elektronicznej lub zwykły adres pocztowy, które podane są wyżej. Należy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku realizacji określonego prawa musimy znać Państwa tożsamość. Dlatego możemy się do Państwa w określonych przypadkach zwrócić z prośbą o potwierdzenie tożsamości.

W przypadku realizacji któregokolwiek z wyżej wymienionych praw poinformujemy Państwo bez zbędnej zwłoki w sposób pisemny o sposobie rozpoznania Państwa wniosku.

Zmiany informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych może zostać w przyszłości zmieniona lub zaktualizowana. Wprowadzenie zmiany można rozpoznać na podstawie daty ostatniej zmiany, która podana jest na wstępie niniejszej informacji oraz w stopce strony internetowej obok linku do informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, który wyświetlany jest na każdej stronie Sortado. O zmianach, które mogłyby mieć istotny wpływ na Państwa prywatność, poinformujemy Państwa także w inny odpowiedni sposób (np. za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatu w ramach naszych Usług). Zalecamy Państwu regularne zapoznawanie się z niniejszą informacją o przetwarzaniu danych osobowych, które umożliwi zachowanie aktualnego stanu wiedzy w zakresie sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz ochrony Państwa prywatności.

Praga, w dniu 1.10.2018 r.
Skrz.cz, s.r.o.