Regulamin

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Niniejsze ogólne warunki handlowe określają wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy spółką handlową Skrz.cz s.r.o., z siedzibą Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, Republika Czeska, REGON: 24788015 (zwaną dalej „Usługodawca”) i innymi osobami, użytkownikami usługi (zwanymi dalej „Użytkownik”) wynikające z umów o świadczeniu usług (zwane dalej „umowa o świadczenie usług") zawieranych za pośrednictwem witryny internetowej Usługodawcy znajdującej się na stronie internetowej Skrz.cz (zwanej dalej „strona internetowa"), ewentualnie za pośrednictwem sieci Facebook. Ponadto niniejsze ogólne warunki handlowe określają prawa i obowiązki związane z korzystaniem z usługi Skrz, strony internetowej i inne powiązane stosunki prawne.
  2. Treść ogólnych warunków handlowych może zostać zmieniona lub uzupełniona przez Usługodawcę. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej. Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług jest ważny tekst ogólnych warunków handlowych opublikowany w momencie jego zawarcia na stronie internetowej.
 2. ZAWARTOŚĆ UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG

  1. Zgodnie z umową o świadczenie usług Usługodawca zobowiązuje się do włączenia Użytkownika do systemu Skrz i wysłania wybranych ofert rabatowych. Użytkownik zobowiązuje się do podania ważnych danych osobowych (patrz artykuł 8 i 9).
 3. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG

  1. Zawarcie umowy następuje poprzez wprowadzenie adresu e-mail Użytkownika na stronie internetowej, przesłanie opinii zgodnie z artykułem 11 niniejszych warunków lub poprzez zalogowanie się Użytkownika przez sieć Facebook. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych informacji. Adres e-mail Użytkownika jest zawsze uważany za prawidłowy i prawdziwy do celów niniejszych warunków.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Usługodawca może rozpocząć świadczenie usługi na podstawie umowy o świadczeniu usługi bezzwłocznie po jej zawarciu.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikacji zdalnej podczas zawierania umowy o świadczenie usług. Koszty ponoszone przez Użytkownika w przypadku korzystania ze środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług (np. koszty połączenia z Internetem) ponosi sam Użytkownik.
 4. WARUNKI USŁUGI

  1. Usługodawca nie musi świadczyć usługi, jeżeli jej świadczenie jest uniemożliwione ze względu na problemy ze strony Użytkownika lub ze strony innych osób. W szczególności usługa nie musi być świadczona przez Usługodawcę w przypadku awarii zasilania, awarii sieci danych, innych awarii spowodowanych przez strony trzecie lub działania siły wyższej.
  2. Może wystąpić przerwa w świadczeniu usług, tymczasowe ograniczenie, przerwanie lub pogorszenie jakości usługi.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA WADY DOTYCZĄCE USŁUG, REKLAMACJA

  1. Prawa i obowiązki stron w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za wady usług regulują stosowne czeskie powszechnie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności odpowiednie przepisy ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami. Użytkownik będzie realizował swoje prawa wynikające z odpowiedzialności Usługodawcy za wady usług pisemnie u Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontaktowym (art. 12.5.).
 6. KORZYSTANIE Z USŁUGI

  1. Dostęp do usługi jest zarezerwowany wyłącznie dla Użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do świadczenia usług stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
  2. Użytkownik nie może korzystać z mechanizmów, narzędzi, oprogramowania lub procedur w ramach usługi, które mają lub mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie infrastruktury Usługodawcy, bezpieczeństwa Internetu lub innych użytkowników Internetu.
  3. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań w celu uniemożliwienia lub ograniczenia działania serwera Usługodawcy, na którym usługa jest obsługiwana, ani przeprowadzania innych ataków na ten serwer, ani w celu pomocy stronie trzeciej w takich działaniach. W szczególności Użytkownik nie może obciążać serwera Usługodawcy zautomatyzowanymi żądaniami.
 7. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że programy komputerowe, które tworzą stronę internetową, są chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać żadnych czynności, które mogłyby umożliwić mu lub stronom trzecim nielegalne ingerowanie, lub używanie programów komputerowych, których wykonawcą praw własności lub użytkownikiem jest Usługodawca.
  2. Usługodawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania konsumenta w stosunku do Użytkownika. Kupony rabatowe lub ich części (kod rabatowy) mogą być używane wyłącznie w celu zastosowania rabatu kuponowego u Usługodawcy, a nie do dalszego rozpowszechniania, podziału lub innej dystrybucji na rzecz innych osób. Użytkownik nie może wykorzystywać kuponów rabatowych, ich części (np. kod rabatowy) ani linków do nich w inny sposób niż w porozumieniu z Usługodawcą, w szczególności jest to zabronione:
   • kopiować kody rabatowe na wszystkie dowolne strony internetowe lub ich części,
   • wstawiać lub w inny sposób udostępniać na różnych forach dyskusyjnych, blogach lub portalach społecznościowych kuponów rabatowych lub ich części (np. kod rabatowy, lub linki do adresów URL do lokalizacji zniżek)
   • wykorzystywać kupony rabatowe lub ich części (np. kod rabatowy) do dalszej prezentacji i / lub prezentacji zniżki,
   • używać kuponów rabatowych w celu dalszego rozpowszechniania, udostępniania lub innej dystrybucji,
   • używać kuponów rabatowych do dalszej działalności.
  3. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego ustępu 3 artykułu 7 niniejszych warunków korzystania Usługodawca ma prawo:
   • natychmiast anulować, bez żadnego odszkodowania lub kary, konto Użytkownika, w tym wszystkie bonusy,
   • domagać się odszkodowania za szkody (w tym koszty reprezentacji prawnej), wydania bezpodstawnego wzbogacenia i przyznania racjonalnego zadośćuczynienia, które można egzekwować w pieniądzu,
   • wymagać natychmiastowego zaprzestania naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego ustępu 3 artykułu 7 niniejszych ogólnych warunków handlowych od dowolnego operatora strony internetowej, na których Użytkownik popełnia naruszenie swoich zobowiązań (w szczególności usunięcia kuponu rabatowego i / lub jego części, w tym kodu rabatowego, adresu URL i / lub jakikolwiek inny link do zniżki).
 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG

  1. Użytkownik będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy o świadczenie usług poprzez przesłanie pisemnego wniosku o anulowanie korzystania z usługi z adresu e-mail podanego przy zawieraniu umowy o świadczenie usług.
 9. UŻYWANIE STRONY INTERNETOWEJ

  1. Użytkownik lub inna osoba korzystająca ze strony internetowej przyjmuje do wiadomości, że bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy nie jest upoważniony do używania tekstów, grafik lub innych artykułów chronionych prawami autorskimi znajdującymi się na stronie internetowej.
  2. Użytkownik lub inna osoba korzystająca ze strony internetowej przyjmuje do wiadomości, że strona internetowa może nie być dostępna w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania.
  3. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mają lub mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie strony internetowej, lub serwera podczas korzystania ze strony internetowej (serwera) Usługodawcy.
 10. OPINIE

  1. Użytkownik lub jakiekolwiek inne osoby korzystające ze strony internetowej („recenzent") mogą na stronie internetowej Usługodawcy, umieszczać swoją opinię oceniającą świadczone usługi (usługi z zakupionych Voucherów) lub same usługi Usługodawcy.
  2. Opinię umieścić można na stronie internetowej Usługodawcy anonimowo lub nieanonimowo według recenzenta. Recenzent jest świadomy, że:
  3. W przypadku anonimowej recenzji strony trzecie na stronie internetowej Usługodawcy mogą jedynie znaleźć własny tekst opinii, datę umieszczenia i adres IP;
  4. W przypadku recenzji nieanonimowych, osoby trzecie na stronie internetowej Usługodawcy mogą znaleźć własny tekst opinii, datę umieszczenia oraz imię, nazwisko i / lub e-mail recenzenta oraz adres IP.
  5. Przez odesłanie opinii, recenzent udziela zgody i akceptuje niniejsze ogólne warunki handlowe i jest nimi związany.
  6. W przypadku odesłania opinii, która nie jest anonimowa recenzent zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług zgodnie z art. 3 niniejszych warunków i staje się Użytkownikiem w rozumieniu niniejszych warunków.
  7. Opinie swoją treścią nie mogą naruszać przepisów prawnych lub dobrych obyczajów, w szczególności nie mogą być wulgarne, zniesławiające, obraźliwe, narażające na utratę dobrego imienia osób lub nie mogą być sprzeczne z innymi prawami i / lub uzasadnionymi interesami stron trzecich. Jeżeli treść opinii narusza niniejsze ogólne warunki, recenzent udziela Usługodawcy prawa do nieumieszczenia takiej opinii na jego strony internetowe lub usunięcia jej z tych stron.
  8. Udostępniając opinię, recenzent udziela Usługodawcy darmowej i dobrowolnej niewyłącznej licencji na wykorzystanie jej do wszystkich zastosowań zgodnie z § 12 i nast. ustawy nr 121/2000 Dz.U., ustawy o prawie autorskim, z późniejszymi zmianami, z prawem do udzielania tych praw w tym samym lub mniejszym zakresie osobie trzeciej (sublicencji). Usługodawca jest upoważniony wszystkimi sposobami w nieograniczonym zakresie do używania, zmieniania i modyfikowania w sposób, który nie zmienia sensu, kopiowania, dystrybuowania, przekazywania i w inny sposób udostępniania opinii publicznej lub w inny sposób udostępniać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować i w inny sposób udostępniać, udzielać tych uprawnień i udzielać sublicencji do opinii stronom trzecim oraz tworzyć z ich pełne lub pochodne dzieła.
  9. Usługodawca nie jest jednak zobowiązany do korzystania z opinii i jest uprawniony do usunięcia opinii ze strony internetowej w dowolnym momencie według własnego uznania.
  10. Przekazywanie Usługodawcy wszelkich poglądów, opinii lub komentarzy jest dobrowolne, a recenzentowi nie należy się wynagrodzenie za udzielenie licencji.
  11. Recenzent ponosi pełną odpowiedzialność za treść swojej opinii. Zamieszczając swoją opinię na stronie internetowej Usługodawcy, na Usługodawcę nie przechodzi odpowiedzialność za treść opinii.
 11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Jeśli relacja związana z korzystania ze strony internetowej lub stosunek prawny ustanowiony przez umowę o świadczenie usług zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony uzgadniają, że relacja podlega prawu czeskiemu. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
  2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy oraz w związku z nią zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez Trybunał Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej zgodnie (dalej „Sąd Arbitrażowy”) na podstawie zasad tego sądu, w trybie on-line, zgodnie ze Specjalnym dodatkiem do Regulaminu online arbitrażu. Izba Arbitrażowa będzie składać się z trzech (3) arbitrów. Miejscem arbitrażu będzie Praga. Arbitraż będzie prowadzony w języku czeskim. Każda strona wyznacza jednego (1) arbitra z listy arbitrów prowadzonej przez sekretarza tego Trybunału Arbitrażowego. Dwóch (2) wyznaczonych w ten sposób arbitrów wybiera z listy arbitrów przewodniczącego organu arbitrażowego. Jeżeli strony nie wyznaczą arbitra w ciągu trzydziestu (30) dni od daty, w której sąd tego zażąda lub jeżeli wyznaczeni arbitrzy nie wybiorą przewodniczącego Trybunału Arbitrażowego w terminie 14 dni od ich powołania, arbitra lub przewodniczącego Trybunału Arbitrażowego wyznaczy Przewodniczący Sądu Arbitrażowego.
  3. Umowa o świadczenie usług, w tym ogólne warunki handlowe, jest archiwizowana przez Usługodawcę w formie elektronicznej i nie jest publicznie dostępna.
  4. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków handlowych będą z jakiegokolwiek powodu nieważne lub nieskuteczne, nie powoduje to nieważności lub nieskuteczności innych części ogólnych warunków handlowych, lub umowy o świadczeniu usług.
  5. Dane kontaktowe Usługodawcy: adres: Praha 8, Pernerova 691/42, Kod pocztowy 186 00, Republika Czeska, adres poczty elektronicznej: podpora@skrz.cz, telefon +420775921621.

  W Pradze dnia 1. 10. 2018 
  
Skrz.cz, s.r.o.